GDPR

På mittcups.nu hemsida behandlar vi personuppgifter som tillhandahålls av de som anmäler sig till Mittcup för att uppfylla och bekräfta villkoren för anmälan och för den nödvändiga kommunikationen.

Allmänna bestämmelser

1. Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad "Förordning") är Jenny Lindström personnummer 830622-7821, (hädanefter kallad "Personuppgiftsansvarig");

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: info@mittcup.nu eller 070-393 55 35

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källan till personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från anmälaren och samlas genom vid anmälan.

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för ansökande som är nödvändiga för att anmälan ska kunna fullföljas;

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras, kommer inte att överföras till andra länder och ej heller delges tredje part som ej finns angivna i denna Integritetspolicy utan skriftligt medgivande från anmälaren i fråga.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;

2. För uppfyllande av den elektroniska registreringen skapad av anmälaren (namn, adress, e-post, telefonnummer, fordonsinnehav);

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan anmälaren och Personuppgiftsansvarig;

4. Personuppgifter är nödvändiga för att anmälan ska kunna ske. Anmälan kan inte göras utan personuppgifter:

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och anmälaren.

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter enligt punkten ovan.

Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter om anmälaren är underleverantörer till Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att för att kunna bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och anmälaren.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

  • Svenska Bilsportförbundet SBF (licenser)

Anmälarens rättigheter

I enlighet med förordningen har anmälaren följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. rätten till dataöverförbarhet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: info@mittcup.nu;

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter;

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

1. Genom att anmäla sig på Mittcups hemsida bekräftar anmälaren att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2. Anmälaren accepterar dessa regler genom att kryssa i kryssrutan i order inköpsformulär;

3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på denna hemsida (www.mittcup.nu).

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten som du kontaktar på 08-657 61 00 eller imy@imy.se

Senaste uppdatering 2023-02-28